โปรแกรมคำนวณสูตรอาหารสัตว์ราคาต่ำสุด

รายละเอียด

 • โปรแกรมคำนวณสูตรอาหารสัตว์ราคาต่ำสุด

 • Least cost feed formulation program

 • การประชุมวิชาการปศุสัตว์ครั้งที่ 17 ประจำปี 2543: กรมปศุสัตว์กับการพัฒนาวิชาการในสหัสวรรษใหม่

 • Proceedings of the 17th annual livestock conference 2000: Livestock and technical development in new millennium

 • 2543

 •   โอสถ นาคสกุล

 • บทความในหนังสือ

 • กรมปศุสัตว์ กองฝึกอบรม

 • กรุงเทพฯ

 • 70 แผ่น

 • ไทย

 • U10-คณิตศาสตร์/สถิติ

 • Q54-องค์ประกอบอาหารสัตว์

 • COMPUTER SOFTWARE;FEEDS;INGREDIENTS;RAW MATERIALS;

 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์;สูตรอาหารสัตว์;การเลือกใช้วัตถุดิบ

 • TAB444173

 • [1] โอสถ นาคสกุล (กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ปากช่อง)

 • [1] Osoth Naksakul (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Pak Chong Animal Nurition Research Center)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University