การประเมินประสิทธิภาพการวิเคราะห์สารตกค้างคลอเดนในไขมันสัตว์

รายละเอียด

 • การประเมินประสิทธิภาพการวิเคราะห์สารตกค้างคลอเดนในไขมันสัตว์

 • Assessment of chlordane residue in animal fat analysis performance

 • การประชุมวิชาการปศุสัตว์ครั้งที่ 17 ประจำปี 2543: กรมปศุสัตว์กับการพัฒนาวิชาการในสหัสวรรษใหม่

 • Proceedings of the 17th annual livestock conference 2000: Livestock and technical development in new millennium

 • 2543

 •   วิภาดา ขจรเอนกกุล
    ดารณี สมบูรณ์จิตต์

 • บทความในหนังสือ

 • กรมปศุสัตว์ กองฝึกอบรม

 • กรุงเทพฯ

 • 70 แผ่น

 • ไทย

 • U30-วิธีการวิจัย

 • Q03-การปนเปื้อนอาหาร

 • ANALYTICAL METHODS;PESTICIDES;RESIDUES;CHLORDANE;ANIMAL FATS;GAS CHROMATOGRAPHY;

 • วิธีการวิเคราะห์;สารตกค้าง;คลอเดน;ไขมันสัตว์;เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ

 • TAB444172

 • [1] วิภาดา ขจรเอนกกุล (กรมปศุสัตว์ กองสัตวแพทย์สาธารณสุข)
  [2] ดารณี สมบูรณ์จิตต์

 • [1] Wipada Khajorn-anekkul (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Veterinary Public Health Div.)
  [2] Daranee Somboonchit

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University