กระเพาะควายมีอะไรดี

รายละเอียด

 • กระเพาะควายมีอะไรดี

 • ภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับควาย

 • ไม่ระบุ

 •   ผกาพรรณ สกุลมั่น

 • บทความในหนังสือ

 • 974-682-140-7

 • กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี

 • กรุงเทพฯ

 • 205 หน้า

 • ไทย

 • L51-โภชนาศาสตร์สัตว์

 • กระบือ;Bovinae;Bovidae;สัตว์เคี้ยวเอื้อง;ระบบย่อยอาหาร;กระเพาะกลีบมะเฟือง;กระเพาะขอบกระด้ง;กระเพาะดอกจอก;กระเพาะที่สี่ของสัตว์เคี้ยวเอื้อง;จุลินทรีย์;

 • Water buffaloes;Bovinae;Bovidae;Ruminants;Digestive system;Omasum;Rumen;Reticulum;Abomasum;Microorganisms;

 • ควาย;สัตว์เคี้ยวเอื้อง;กระเพาะ;ระบบทางเดินอาหาร;จุลินทรีย์

 • Buffaloes

 • KU0361007

 • [1] ผกาพรรณ สกุลมั่น (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University