ความพิเศษของเนื้อควาย

รายละเอียด

 • ความพิเศษของเนื้อควาย

 • ภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับควาย

 • ไม่ระบุ

 •   ผกาพรรณ สกุลมั่น

 • บทความในหนังสือ

 • 974-682-140-7

 • กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี

 • กรุงเทพฯ

 • 205 หน้า

 • ไทย

 • L50-ชีวเคมีของสัตว์

 • L01-การผลิตสัตว์

 • กระบือ;Bovinae;Bovidae;สัตว์เคี้ยวเอื้อง;เนื้อกระบือ;สัตว์ให้เนื้อ;เนื้อ;การเติบโต;อัตราการเติบโต;

 • Water buffaloes;Bovinae;Bovidae;Ruminants;Buffalo meat;Meat animals;Meat;Growth;Growth rate;

 • กระบือ;พันธุ์;อัตราการเติบโต;คุณภาพเนื้อ;คุณภาพซาก

 • Bovinae

 • KU0361006

 • [1] ผกาพรรณ สกุลมั่น (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University