ควายปลัก ควายแม่น้ำและควายพันธุ์ผสม...โตดีกว่ากันอย่างไร

รายละเอียด

 • ควายปลัก ควายแม่น้ำและควายพันธุ์ผสม...โตดีกว่ากันอย่างไร

 • ภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับควาย

 • ไม่ระบุ

 •   ผกาพรรณ สกุลมั่น

 • บทความในหนังสือ

 • 974-682-140-7

 • กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี

 • กรุงเทพฯ

 • 205 หน้า

 • ไทย

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • L52-การเจริญเติบโตของสัตว์

 • กระบือ;Bovinae;พันธุ์;การเติบโต;อัตราการเติบโต;กระบือบ้าน;

 • Water buffaloes;Bovinae;Varieties;Growth;Growth rate;Domestic buffaloes;

 • ควายปลัก;ควายแม่น้ำ;ควายพันธุ์ผสม;พันธุ์;การเจริญเติบโต

 • Bovinae

 • KU0361005

 • [1] ผกาพรรณ สกุลมั่น (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University