ค. ควายใช้งาน

รายละเอียด

 • ค. ควายใช้งาน

 • ภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับควาย

 • ไม่ระบุ

 •   ผกาพรรณ สกุลมั่น

 • บทความในหนังสือ

 • 974-682-140-7

 • กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี

 • กรุงเทพฯ

 • 205 หน้า

 • ไทย

 • E50-ชนบท

 • E16-เศรษฐศาสตร์การผลิต

 • กระบือ;Bovinae;สัตว์ใช้งาน;เกษตรกร;สภาวะการณ์ทางสังคม;การพัฒนาวัฒนธรรม;ประเทศไทย;

 • Water buffaloes;Bovinae;Working animals;Farmers;Social conditions;Cultural development;Thailand;

 • ควาย;สัตว์ใช้งาน;วัฒนธรรม;สภาพสังคม;ชาวนา;ประเทศไทย

 • KU0361003

 • [1] ผกาพรรณ สกุลมั่น (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University