ชำแหละความมีค่าของหนังควาย

รายละเอียด

 • ชำแหละความมีค่าของหนังควาย

 • ภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับควาย

 • ไม่ระบุ

 •   ผกาพรรณ สกุลมั่น

 • บทความในหนังสือ

 • 974-682-140-7

 • กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี

 • กรุงเทพฯ

 • 205 หน้า

 • ไทย

 • Q60-การแปรรูปผลิตผลเกษตร

 • กระบือ;Bovinae;ปศุสัตว์;สัตว์ที่เป็นประโยชน์;หนังขนสัตว์;ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์;หนังและผิวหนัง;เครื่องหนัง;ผลิตภัณฑ์สัตว์;

 • Water buffaloes;Bovinae;Livestock;Useful animals;Furs;Processed animal products;Hides and skins;Leather;Animal products;

 • ควาย;หนังควาย;หนังสด;หนังเลือด;หนังเค็ม;การแปรรูป;ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์;เครื่องหนัง

 • Buffalo

 • KU0361004

 • [1] ผกาพรรณ สกุลมั่น (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University