การศึกษาการลดต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสม

รายละเอียด

 • การศึกษาการลดต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสม

 • Study on feed cost reduction in native crossbred chicken production

 • รายงานวิจัยเรื่องการเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตไก่พื้นเมืองและลูกผสม

 • Distribution of production technology for village chicken and crossbred

 • ไม่ระบุ

 •   สำราญ วิจิตรพันธ์
    กัลยา เจือจันทร์
    บัญญัติ เหล่าไพบูลย์
    พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา

 • บทความในหนังสือ

 • ISBN 974-675-807-1

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

 • ขอนแก่น

 • 306 หน้า

 • ไทย

 • Q54-องค์ประกอบอาหารสัตว์

 • L02-อาหารสัตว์

 • BROILER CHICKENS;CROSSBREDS;LAND VARIETIES;FEEDS;NUTRITIVE VALUE;FEED INTAKE;FEED CONVERSION EFFICIENCY;COSTS;

 • ไก่พื้นเมือง;อาหารสัตว์;พันธุ์ลูกผสม;สูตรอาหาร;คุณค่าทางโภชนาการ;สมรรถนะการผลิต;ปริมาณการกินอาหาร;อัตราการแลกเนื้อ;อัตราการรอดตาย;ต้นทุนการผลิต

 • TAB436793

 • [1] สำราญ วิจิตรพันธ์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์)
  [2] กัลยา เจือจันทร์
  [3] บัญญัติ เหล่าไพบูลย์
  [4] พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา

 • [1] Banyat Laophaibun (Khon Kaen Univ., Khon Kaen (Thailand). Faculty of Veterinary Medicine)
  [2] Kanya Chuachan
  [3] Samran Wichitphan
  [4] Phitcharat Saenchaisuriya

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University