การติดตามผลและนิเทศงาน

รายละเอียด

 • การติดตามผลและนิเทศงาน

 • รายงานวิจัยเรื่องการเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตไก่พื้นเมืองและลูกผสม

 • ไม่ระบุ

 •   กัลยา เจือจันทร์
    สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย
    พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา
    บัญญัติ เหล่าไพบูลย์
    เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์;กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

 • ขอนแก่น

 • 306 หน้า

 • ไทย

 • C20-การส่งเสริม

 • L01-การผลิตสัตว์

 • เกษตรกร;ไก่พื้นเมือง;การเลี้ยง;การรวมกลุ่ม;การนิเทศงาน;การถ่ายทอดเทคโนโลยี

 • TAB436788

 • [1] กัลยา เจือจันทร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์)
  [2] สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย
  [3] พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา
  [4] บัญญัติ เหล่าไพบูลย์
  [5] เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University