การฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสม

รายละเอียด

 • การฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสม

 • รายงานวิจัยเรื่องการเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตไก่พื้นเมืองและลูกผสม

 • ไม่ระบุ

 •   สำราญ วิจิตรพันธ์
    กิตติ กุบแก้ว
    กิติกรณ์ เจนไพบูลย์
    ศีลธรรม วราอัศวปติ
    สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย
    กัลยา เจือจันทร์
    พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา
    บัญญัติ เหล่าไพบูลย์
    เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล

  เพิ่มเติม

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์;กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

 • ขอนแก่น

 • 306 หน้า

 • ไทย

 • C10-การศึกษา

 • L01-การผลิตสัตว์

 • เกษตรกร;ไก่พื้นเมือง;การฝึกอบรม;การเลี้ยงไก่;พันธุ์ลูกผสม;การให้วัคซีน;จ.ขอนแก่น

 • TAB436786

 • [1] สำราญ วิจิตรพันธ์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์)
  [2] กิตติ กุบแก้ว
  [3] กิติกรณ์ เจนไพบูลย์
  [4] ศีลธรรม วราอัศวปติ
  [5] สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย
  [6] กัลยา เจือจันทร์
  [7] พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา
  [8] บัญญัติ เหล่าไพบูลย์
  [9] เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University