การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายและการสำรวจสถานภาพและปัญหาของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่

รายละเอียด

 • การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายและการสำรวจสถานภาพและปัญหาของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่

 • การเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตไก่พื้นเมืองและลูกผสม

 • ไม่ระบุ

 •   สำราญ วิจิตรพันธ์
    กิตติ กุบแก้ว
    กิติกรณ์ เจนไพบูลย์
    ศีลธรรม วราอัศวปติ
    กัลยา เจือจันทร์
    สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย
    พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา
    บัญญัติ เหล่าไพบูลย์
    เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล

  เพิ่มเติม

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์;กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

 • ขอนแก่น

 • 306 หน้า

 • ไทย

 • E50-ชนบท

 • L01-การผลิตสัตว์

 • เกษตรกร;การตั้งกลุ่ม;สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม;การเลี้ยงไก่;จ.ขอนแก่น

 • TAB436785

 • [1] สำราญ วิจิตรพันธ์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์)
  [2] กิตติ กุบแก้ว
  [3] กิติกรณ์ เจนไพบูลย์
  [4] ศีลธรรม วราอัศวปติ
  [5] กัลยา เจือจันทร์
  [6] สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย
  [7] พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา
  [8] บัญญัติ เหล่าไพบูลย์
  [9] เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University