การใช้คอมพิวเตอร์จัดเก็บ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพสัตว์

รายละเอียด

 • การใช้คอมพิวเตอร์จัดเก็บ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพสัตว์

 • โรคสำคัญที่เป็นปัญหาในระบบทางเดินอาหารสุกร

 • ไม่ระบุ

 •   ยอดยศ มีพืชน์

 • บทความในหนังสือ

 • กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

 • กรุงเทพฯ

 • 98 หน้า

 • ไทย

 • U10-คณิตศาสตร์/สถิติ

 • L70-สัตวแพทยศาสตร์

 • สัตว์;ข้อมูลสุขภาพ;การจัดเก็บ;การประมวลผล;การวิเคราะห์;คอมพิวเตอร์

 • TAB433766

 • [1] ยอดยศ มีพืชน์ (กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กลุ่มงานระบาดวิทยา)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University