การเพิ่มผลผลิตทุ่งหญ้าโดยใช้หญ้าพันธุ์ดีกว่า

รายละเอียด

 • การเพิ่มผลผลิตทุ่งหญ้าโดยใช้หญ้าพันธุ์ดีกว่า

 • อาหารโคเนื้อ-โคนม รุ่นที่ 1 วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2532

 • ไม่ระบุ

 •   ชาญชัย มณีดุลย์

 • บทความในหนังสือ

 • ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ;มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล

 • นครปฐม

 • หน้า 28-38

 • ไทย

 • F01-การผลิตพืช

 • หญ้าอาหารสัตว์;การปลูก;การดูแลรักษา

 • TAB350218

 • [1] ชาญชัย มณีดุลย์ (กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University