พันธุ์พืชอาหารสัตว์ในประเทศไทย

รายละเอียด

 • พันธุ์พืชอาหารสัตว์ในประเทศไทย

 • อาหารโคเนื้อ-โคนม รุ่นที่ 1 วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2532

 • ไม่ระบุ

 •   จุรีรัตน์ สัจจิพานนท์

 • บทความในหนังสือ

 • ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ;มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล

 • นครปฐม

 • หน้า 12-27

 • ไทย

 • F50-โครงสร้างของพืช

 • พืชอาหารสัตว์;ชนิด;ลักษณะ;การเจริญเติบโต

 • TAB350217

 • [1] จุรีรัตน์ สัจจิพานนท์ (กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์ กลุ่มวิจัยพืชอาหารสัตว์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University