การศึกษาทดลองของระยะหย่านมลูกโคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน ต่อน้ำหนักเมื่อหย่านมอายุ 205 วัน

รายละเอียด

 • การศึกษาทดลองของระยะหย่านมลูกโคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน ต่อน้ำหนักเมื่อหย่านมอายุ 205 วัน

 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2529

 • ไม่ระบุ

 •   เสถียร ทองอุทุม
    จรูญ กาวีระจันทร์
    ไพโรจน์ ศิริสม

 • บทความในหนังสือ

 • สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

 • ตาก

 • หน้า 40-50

 • L52-การเจริญเติบโตของสัตว์

 • โค;พันธุ์อเมริกันบราห์มัน;ระยะหย่านม;การเจริญเติบโต

 • TAB341309

 • [1] เสถียร ทองอุทุม
  [2] จรูญ กาวีระจันทร์
  [3] ไพโรจน์ ศิริสม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University