การศึกษาคุณลักษณะของโคพันธุ์ชาร์เบรย์และขั้นตอนการผสมพันธุ์

รายละเอียด

 • การศึกษาคุณลักษณะของโคพันธุ์ชาร์เบรย์และขั้นตอนการผสมพันธุ์

 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2529

 • ไม่ระบุ

 •   เสถียร ทองอุทุม
    จรูญ กาวีระจันทร์
    ไพโรจน์ ศิริสม

 • บทความในหนังสือ

 • สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

 • ตาก

 • หน้า 35-39

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • โค;พันธุ์ชาร์เบรย์;ลักษณะ;การผสมพันธุ์

 • TAB341257

 • [1] เสถียร ทองอุทุม
  [2] จรูญ กาวีระจันทร์
  [3] ไพโรจน์ ศิริสม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University