แนวทางในการปรับปรุง คุณค่าทางโภชนะของฟางข้าว ใช้ในระดับหมู่บ้าน

รายละเอียด

 • แนวทางในการปรับปรุง คุณค่าทางโภชนะของฟางข้าว ใช้ในระดับหมู่บ้าน

 • Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

 • ไม่ระบุ

 •   เมธา วรรณพัฒน์

 • บทความในหนังสือ

 • กรมปศุสัตว์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 188-202

 • Q52-การแปรรูปอาหารสัตว์

 • Q54-องค์ประกอบอาหารสัตว์

 • ฟางข้าว;ยูเรีย;การหมัก;คุณค่าทางอาหาร;การเก็บรักษา;อาหารสัตว์

 • TAB292881

 • [1] เมธา วรรณพัฒน์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University