ความสัมพันธ์ระหว่างการเลี้ยงสัตว์ กับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในบางหมู่บ้านของอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

รายละเอียด

 • ความสัมพันธ์ระหว่างการเลี้ยงสัตว์ กับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในบางหมู่บ้านของอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 • Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

 • ไม่ระบุ

 •   ปรารถนา พฤกษะศรี
    สมิต ยิ้มมงคล
    จรัญ จันทลักขณา

 • บทความในหนังสือ

 • กรมปศุสัตว์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • L01-การผลิตสัตว์

 • E50-ชนบท

 • การเลี้ยงสัตว์;เกษตรกร;สภาพเศรษฐกิจและสังคม;รายได้;จ.นครปฐม อ.กำแพงแสน

 • TAB292661

 • KU0009187

 • [1] ปรารถนา พฤกษะศรี
  [2] สมิต ยิ้มมงคล
  [3] จรัญ จันทลักขณา

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University