โครงการสร้างวัวเนื้อพันธุ์ชาร์เบรย์

รายละเอียด

 • โครงการสร้างวัวเนื้อพันธุ์ชาร์เบรย์

 • 2534

 •   สุภาวัลย์ บรรเลงทอง

 • บทความในวารสาร

 • ชาวเกษตร

 • พ.ค. 2534

 • ปีที่ 10 ฉบับที่ 120 หน้า 37-38

 • ไทย

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • โคเนื้อ;พันธุ์ชาร์เบรย์;โครงการผลิต;พันธุ์ชาร์โรเล่ส์;พ่อพันธุ์;พันธุ์อเมริกันบราห์มัน;แม่พันธุ์;การผสมแบบสลับ;การนำเข้า

 • TAB351450

 • [1] สุภาวัลย์ บรรเลงทอง (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University