การศึกษาเชิงสำรวจการบำบัดและการใช้ประโยชน์น้ำเสียจากฟาร์มสุกรในประเทศไทย 2. ฟาร์มสุกรจังหวัดชลบุรี

รายละเอียด

 • การศึกษาเชิงสำรวจการบำบัดและการใช้ประโยชน์น้ำเสียจากฟาร์มสุกรในประเทศไทย 2. ฟาร์มสุกรจังหวัดชลบุรี

 • A survey study on pig farm wastes treatment and utilization in Thailand 2. pig farms in Chonburi province

 • เรื่องเต็มการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7: ก้าวย่างตามพ่อ สานต่อการศึกษา พัฒนาชาติไทย

 • Proceedings of the 7th KU-KPS Conference

 • 2553

 •   อุทัย คันโธ
    อารักษ์ ชัยกุล

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน กองบริหารวิชาการและนิสิต

 • การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7: ก้าวย่างตามพ่อ สานต่อการศึกษา พัฒนาชาติไทย

 • นครปฐม

 • 7-8 ธ.ค. 2553

 • นครปฐม

 • 2250 หน้า

 • ไทย

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • เกษตรกร;ฟาร์ม;สุกร;น้ำเสีย;การบำบัดน้ำเสีย;การจัดการของเสีย;การระบายน้ำเสีย;การใช้ประโยชน์จากของเสีย;ตะกอนน้ำทิ้ง;ปุ๋ยอินทรีย์;ประเทศไทย;

 • Farmers;Farms;Swine;Wastewater;Wastewater treatment;Waste management;Sewerage;Waste utilization;Sewage sludge;Organic fertilizers;Thailand;

 • ฟาร์มสุกร;น้ำเสีย;การบำบัดน้ำเสีย;การจัดการของเสีย;ระบบบ่อหมักไร้อากาศ;การปล่อยน้ำเสีย;จ.ชลบุรี

 • Pig farm;Waste water;Waste treatment;Waste utilization;Chonburi province

 • KRKPS000S0000896

 • [1] อุทัย คันโธ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์)
  [2] อารักษ์ ชัยกุล (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและมาตรฐานปศุสัตว์ ส่วนสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์)

 • [1] Uthai Kanto (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Suwanvajokkasikit Animal Research and Development Institute. Animal Nutrition Research and Development Center)
  [2] Arux Chaikul (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Bureau of Livestock Standard and Certification. Divisionof Environment Livestock)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University