การเปลี่ยนแปลงค่าออสโมแลลิตี ปริมาณน้ำ และโพรลีนในแคลลัสของหญ้ารูญี่ (Urochloa ruziziensis (R. Germ. and C. M. Evaard) Crins.) เมื่อได้รับสภาพเครียดจากการขาดน้ำ

รายละเอียด

 • การเปลี่ยนแปลงค่าออสโมแลลิตี ปริมาณน้ำ และโพรลีนในแคลลัสของหญ้ารูญี่ (Urochloa ruziziensis (R. Germ. and C. M. Evaard) Crins.) เมื่อได้รับสภาพเครียดจากการขาดน้ำ

 • Changes of osmolality, water and proline content in callus of ruzi grass (Urochloa ruziziensis (R. Germ. and C. M. Evaard) Crins.) under water stress

 • การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

 • [Proceedings of the 5th Botanical Conference of Thailand]

 • 2554

 •   กรวรรณ ทรงความดี
    มาลี ณ นคร
    ลิลลี่ กาวีต๊ะ
    วลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
  องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
  สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 • การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

 • กรุงเทพฯ

 • 30 มี.ค.-1 เม.ย. 2554

 • กรุงเทพฯ

 • 147 หน้า

 • H50-ความผิดปกติของพืช

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • Brachiaria ruziziensis;หญ้า;สภาวะขาดน้ำ;ความเครียด;ความต้านทานสภาพแล้ง;สภาพการเกิดออสโมติก;ความเครียดออสโมติก;โปรลีน;แคลลัส;โคลนพันธุ์;การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ;

 • Brachiaria ruziziensis;Grasses;Drought stress;Stress;Drought resistance;Osmolality;Osmotic stress;Proline;Callus;Clones;Tissue culture;

 • หญ้ารูซี่;การขาดน้ำ;สภาพเครียดจากการขาดน้ำ;การทนแล้ง;ปริมาณน้ำ;การปรับค่าออสโมติก;ออสโมแลลิตี;โพรลีน;แคลลัส;แคลลัสโคลน;การเพาะเลี้ยงแคลลัส

 • Ruzi grass;Water stress;Drought tolerance;Water content;Osmotic adjustment;Osmotic potential;Osmolality;Proline;Callus;Clone;Callus culture

 • SCI060006

 • [1] กรวรรณ ทรงความดี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์)
  [2] มาลี ณ นคร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์)
  [3] ลิลลี่ กาวีต๊ะ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์)
  [4] วลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ (กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์ กลุ่มวิเคราะห์อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์)

 • [1] Korawan Songkwamdee (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of Botany)
  [2] Malee Nanakorn (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of Botany)
  [3] Lily Kaveeta (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of Botany)
  [4] Walaikarn Jeimjetcharoon (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Division of Animal Nutrition. Animal Nutrition and Forage Laboratory)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University