รายงานประจำปี 2547

รายละเอียด

 • รายงานประจำปี 2547

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • กรมปศุสัตว์ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5

 • กรุงเทพฯ

 • 133 หน้า

 • L01-การผลิตสัตว์

 • L73-โรคสัตว์

 • L70-สัตวแพทยศาสตร์

 • ปศุสัตว์;สัตว์;สุขภาพสัตว์;สุขลักษณะของสัตว์;การควบคุมโรค;โรคของสัตว์;การติดตามดูการเกิดโรค;ฟาร์ม;มาตรฐาน;การถ่ายทอดเทคโนโลยี;การวิจัย;

 • Livestock;Animals;Animal health;Veterinary hygiene;Disease control;Animal diseases;Disease surveillance;Farms;Standards;Technology transfer;Research;

 • สัตว์;ปศุสัตว์;สุขอนามัย;การป้องกันโรคสัตว์;การสำรวจโรค;โรควัวบ้า;โรคพิษสุนัขบ้า;มาตรฐานฟาร์ม;การถ่ายทอดเทคโนโลยี;งานวิจัย

 • TAB000025474999

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University