คู่มือคำแนะนำการจัดการดินและธาตุอาหารพืชในการผลิตพืชอาหารสัตว์เชิงธุรกิจ

รายละเอียด

 • คู่มือคำแนะนำการจัดการดินและธาตุอาหารพืชในการผลิตพืชอาหารสัตว์เชิงธุรกิจ

 • ไม่ระบุ

 •   นันทกร บุญเกิด
    ไพศาล เหล่าสุวรรณ
    อัศจรรย์ สุขธำรง
    ฉายแสง ไผ่แก้ว
    ศุภชัย อุดชาชน
    พิมพาพร พลเสน

  เพิ่มเติม

 • หนังสือ

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • กรุงเทพ ฯ

 • 28 หน้า

 • F01-การผลิตพืช

 • F61-ธาตุอาหาร

 • พืชอาหารสัตว์;การผลิตพืช;การจัดการดิน;ธาตุอาหารพืช;การขาดธาตุของดิน;อาการ;

 • Forage;Plant production;Soil management;Plant nutrition;Soil deficiencies;Symptoms;

 • พืชอาหารสัตว์;การผลิตเชิงธุรกิจ;การจัดการดิน;ธาตุอาหารพืช;การขาดธาตุอาหาร;ลักษณะอาการ;การให้ธาตุอาหาร

 • TAB000025462664

 • [1] นันทกร บุญเกิด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
  [2] ไพศาล เหล่าสุวรรณ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
  [3] อัศจรรย์ สุขธำรง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
  [4] ฉายแสง ไผ่แก้ว (กรมปศุสัตว์)
  [5] ศุภชัย อุดชาชน (กรมปศุสัตว์)
  [6] พิมพาพร พลเสน (กรมปศุสัตว์)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University