การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

รายละเอียด

 • การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

 • 117 อาชีพการเกษตรกรรมทางเลือก เพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

 • 2552

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในหนังสือ

 • กรมประมง;กรมส่งเสริมการเกษตร;กรมปศุสัตว์;กรมการข้าว;สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองเกษตรสารนิเทศ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

 • [ม.ป.ท.]

 • 207 หน้า

 • ไทย

 • M12-การเพาะเลี้ยง

 • Macrobrachium;กุ้ง;อาหารสัตว์;การให้อาหารสัตว์;คุณภาพน้ำ;การตลาด;

 • Macrobrachium;Prawns and shrimps;Feeds;Animal feeding;Water quality;Marketing;

 • กุ้งก้ามกราม;ตลาด;อาหาร;การให้อาหาร;คุณภาพน้ำ;คุณภาพดิน;บ่อเลี้ยง;ต้นทุน;ผลตอบแทน

 • Macrobrachium rosenbergii;Soil quality;Water quality;Feeds;Animal feeding;Costs;Compensation

 • TAB000225521225

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University