การเลี้ยงปูทะเล

รายละเอียด

 • การเลี้ยงปูทะเล

 • 117 อาชีพการเกษตรกรรมทางเลือก เพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

 • 2552

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในหนังสือ

 • กรมประมง;กรมส่งเสริมการเกษตร;กรมปศุสัตว์;กรมการข้าว;สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองเกษตรสารนิเทศ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

 • [ม.ป.ท.]

 • 207 หน้า

 • ไทย

 • M12-การเพาะเลี้ยง

 • E70-การค้า/การตลาด

 • Scylla;ปู;Scylla serrata;การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งหุ้มลำตัว;การตลาด;ราคาตลาด;

 • Scylla;Crabs;Scylla serrata;Shellfish culture;Marketing;Market prices;

 • ปูทะเล;การเลือกทำเล;การเลี้ยง;การให้อาหาร;การเก็บผลผลิต;ภาวะตลาด;ราคาจำหน่าย

 • Serrated mud crab;Mangrove crab;Black crab;Giant mud crab;Scylla serrata;Cage culture;Animal feeding;Shellfish fisheries;Marketing;Prices

 • TAB000225521224

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University