การเลี้ยงปลากระพงขาว

รายละเอียด

 • การเลี้ยงปลากระพงขาว

 • 117 อาชีพการเกษตรกรรมทางเลือก เพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

 • 2552

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในหนังสือ

 • กรมประมง;กรมส่งเสริมการเกษตร;กรมปศุสัตว์;กรมการข้าว;สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองเกษตรสารนิเทศ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

 • [ม.ป.ท.]

 • 207 หน้า

 • ไทย

 • M12-การเพาะเลี้ยง

 • Lates calcarifer;ปลากะพง (Sea bass);การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ;อาหารสัตว์;ผลิตภัณฑ์ประมง;ผลิตภัณฑ์ปลา;

 • Lates calcarifer;Sea bass;Aquaculture;Feeds;Fishery products;Fish products;

 • ปลากะพงขาว;การเลี้ยง;อาหาร;ผลผลิต

 • Barramundi;Silver perch;White perch;Latidae;Aquaculture;Feeds

 • TAB000225521223

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University