การเพาะเลี้ยงไรแดง

รายละเอียด

 • การเพาะเลี้ยงไรแดง

 • 117 อาชีพการเกษตรกรรมทางเลือก เพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

 • 2552

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในหนังสือ

 • กรมประมง;กรมส่งเสริมการเกษตร;กรมปศุสัตว์;กรมการข้าว;สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองเกษตรสารนิเทศ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

 • [ม.ป.ท.]

 • 207 หน้า

 • ไทย

 • M12-การเพาะเลี้ยง

 • Moina;Cladocera;Chlorella;สาหร่าย;เครื่องมือและอุปกรณ์;จุลินทรีย์;การควบคุมการผลิต;ราคา;ปัจจัยสิ่งแวดล้อม;

 • Moina;Cladocera;Chlorella;Algae;Equipment;Microorganisms;Production controls;Prices;Environmental factors;

 • ไรแดง;อาหารสัตว์;การอนุบาลสัตว์น้ำ;อุปกรณ์;น้ำเขียว;สาหร่าย;จุลินทรีย์;การเตรียมพันธุ์;การควบคุมการผลิต;การเพาะเลี้ยง;ราคาจำหน่าย

 • Moina;Water flea;Chlorella;Production wells;Blower;Equipment;Algae;Microorganism;Production control;Price

 • TAB000225521222

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University