แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21)

รายละเอียด

 • แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21)

 • Agenda 21

 • นโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษ์ และพัฒนาปศุสัตว์เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2541-2546

 • 2546

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในหนังสือ

 • 974-7608-54-5

 • กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ โครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์

 • กรุงเทพฯ

 • 125 หน้า

 • ไทย

 • P01-การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน

 • ข้อตกลงระหว่างประเทศ;การอนุรักษ์ธรรมชาติ;ระบบนิเวศ;ความหลากหลายทางชีวภาพ;ความยั่งยืน;การพัฒนาอย่างยั่งยืน;การพัฒนาชนบท;สภาพแวดล้อม;

 • International agreements;Nature conservation;Ecosystems;Biodiversity;Sustainability;Sustainable development;Rural development;Environment;

 • ธรรมชาติ;การเกษตรยั่งยืน;การพัฒนาชนบท;แผนปฏิบัติการ 21;ความหลากหลายทางชีวภาพ;การอนุรักษ์;เทคโนโลยีชีวภาพ;การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • Agenda 21;Sustainable agriculture;Rural development;Biological diversity;Conservation;Biotechnology;Management

 • TAB000025511828

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University