ทฤษฎีใหม่ แนวทางการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

รายละเอียด

  • ทฤษฎีใหม่ แนวทางการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

  • ไม่ระบุ

  • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

  • หนังสือ

  • กรมปศุสัตว์

  • E14-เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

  • เกษตรทฤษฎีใหม่;การเกษตรที่ยั่งยืน;การจัดการที่ดิน;การจัดการน้ำ;หลักการปฏิบัติ

  • http://www.dld.go.th/trcr_cri/Agriculture/index.htm

  • SE010157

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University