ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบเกษตรทฤษฎีใหม่

รายละเอียด

 • ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบเกษตรทฤษฎีใหม่

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • กรมปศุสัตว์

 • E14-เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

 • การเลี้ยงสัตว์;โรงเรือนสัตว์;โรงเรือนสัตว์ปีก;สิ่งปลูกสร้าง;

 • Animal husbandry;Animal housing;Poultry housing;Buildings;

 • ระบบเกษตรทฤษฎีใหม่;ฟาร์มเลี้ยงสัตว์;โรงเรือน;เป็ด;ไก่;สุกร;การถ่ายทอดเทคโนโลยี

 • http://www.dld.go.th/trcr_cri/Agriculture/detail.htm

 • SE010155

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University