ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับสบู่ดำของประชากร เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

รายละเอียด

 • ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับสบู่ดำของประชากร เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

 • Residents knowledge and opinion in physic nut for energy replacemant in Thubma district Amphur meang Rayong province

 • รายงานการวิจัยเรื่องกระบวนการและผลกระทบของการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

 • 2551

 •   เกษมสุข ศรีแย้ม
    ดิเรก ฉิมชนะ
    ทนนท์ รัตนรวมการ
    ธรรมภรณ์ ประภาสะวัต
    นภาพร ฉิมแก้ว
    วิชัย โอภานุกูล
    ไตรทศ ขำสุวรรณ
    สรยุทธ ทรงสุหมัด
    สุรสิทธิ์ พ่อค้า

  เพิ่มเติม

 • บทความในหนังสือ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 • กรุงเทพฯ

 • 342 หน้า

 • ไทย

 • A01-การเกษตรทั่วไป

 • Jatropha curcas;พลังงานทดแทนได้;เกษตรกร;ภูมิปัญญาพื้นบ้าน;การสำรวจ;ประเทศไทย;

 • Jatropha curcas;Renewable energy;Farmers;Indigenous knowledge;Surveying;Thailand;

 • สบู่ดำ;พลังงานทดแทน;เกษตรกร;ความรู้;ความคิดเห็น;การสำรวจ;องค์การบริหารส่วนตำบลทับมา;จ.ระยอง

 • Physic nut;Renewable energy;Farmers;Indigenous knowledge;Surveying;Rayong province

 • JATRO010366

 • [1] เกษมสุข ศรีแย้ม (กรมพัฒนาที่ดิน ส่วนวิจัยและพัฒนาการจัดการดินพื้นที่ปลูกผักและผลไม้)
  [2] ดิเรก ฉิมชนะ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สถาบันวิจัยและพัฒนา)
  [3] ทนนท์ รัตนรวมการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ กองวิจัยและพัฒนา)
  [4] ธรรมภรณ์ ประภาสะวัต (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย)
  [5] นภาพร ฉิมแก้ว (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
  [6] วิชัย โอภานุกูล (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม)
  [7] ไตรทศ ขำสุวรรณ (มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา)
  [8] สรยุทธ ทรงสุหมัด (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์)
  [9] สุรสิทธิ์ พ่อค้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University