การสร้างระบบฐานข้อมูลโคเนื้อและกระบือกรมปศุสัตว์ กรณีศึกษาระบบฐานข้อมูลโคเนื้อ

รายละเอียด

 • การสร้างระบบฐานข้อมูลโคเนื้อและกระบือกรมปศุสัตว์ กรณีศึกษาระบบฐานข้อมูลโคเนื้อ

 • ไม่ระบุ

 •   เอก วิทูรพงศ์
    วุฒิพงษ์ อินทรธรรม
    อัญชลี ณ เชียงใหม่

 • บทความในวารสาร

 • http://www.dld.go.th/research-AHD/research/Webpage/2545/45(3)-0406-146.pdf

 • ไทย

 • โคเนื้อ;วัว;กระบือ;ควาย;ระบบฐานข้อมูล;พันธุ์ประวัติ;คุณค่าการผสมพันธุ์;กรมปศุสัตว์;ประเทศไทย

 • TB000025530017

 • [1] เอก วิทูรพงศ์ (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ งานโคเนื้อ)
  [2] วุฒิพงษ์ อินทรธรรม (กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ)
  [3] อัญชลี ณ เชียงใหม่ (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กลุ่มงานกระบือ)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University