แนวโน้มทางพันธุกรรมการเจริญเติบโตในกระบือปลักไทย

รายละเอียด

 • แนวโน้มทางพันธุกรรมการเจริญเติบโตในกระบือปลักไทย

 • ไม่ระบุ

 •   ศักดิ์ชัย โศภาณุรักษ์
    ศุภกิจ เนตรพระ
    จินตนา อินทรมงคล
    ศิริวัฒน์ อินทรมงคล
    ศรเทพ ธัมวาสร

 • บทความในวารสาร

 • [1] ศักดิ์ชัย โศภาณุรักษ์ (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์)
  [2] ศุภกิจ เนตรพระ (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์)
  [3] จินตนา อินทรมงคล (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์)
  [4] ศิริวัฒน์ อินทรมงคล (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์)
  [5] ศรเทพ ธัมวาสร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University