รายงานความคืบหน้าในการจัดตั้งฝูงกระบือปลักยอดเยี่ยมของกรมปศุสัตว์

รายละเอียด

 • รายงานความคืบหน้าในการจัดตั้งฝูงกระบือปลักยอดเยี่ยมของกรมปศุสัตว์

 • Progress report on establishing on elite head of swamp buffalo of department of livestock development

 • ไม่ระบุ

 •   จินตนา อินทรมงคล
    ศิริวัฒน์ อินทรมงคล
    สุนทร อิ่มวัฒนา

 • บทความในวารสาร

 • [1] จินตนา อินทรมงคล (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์)
  [2] ศิริวัฒน์ อินทรมงคล (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์)
  [3] สุนทร อิ่มวัฒนา (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University