การศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการกินหญ้าสด, น้ำ และการถ่ายมูลของกระบือปลัก

รายละเอียด

 • การศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการกินหญ้าสด, น้ำ และการถ่ายมูลของกระบือปลัก

 • ไม่ระบุ

 •   นิทัศน์ อ่อนหวาน
    วิทยา ทิมสาด
    ศุภกิจ เนตรพระ

 • บทความในวารสาร

 • http://www.dld.go.th/research-AHD/research/Webpage/2534/16(238).pdf

 • ไทย

 • กระบือปลัก;ควาย;เพศ;พฤติกรรมการกิน;หญ้าสด;น้ำ;การถ่ายมูล;ช่วงเวลา;จ.สุรินทร์;ประเทศไทย

 • TB000025530006

 • [1] นิทัศน์ อ่อนหวาน (กรมปศุสัตว์ สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์)
  [2] วิทยา ทิมสาด (กรมปศุสัตว์ สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์)
  [3] ศุภกิจ เนตรพระ (กรมปศุสัตว์ สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University