การเปลี่ยนปลงทางสรีรวิทยาสภาพแวดล้อมของกระบือดำและกระบือเผือก

รายละเอียด

  • การเปลี่ยนปลงทางสรีรวิทยาสภาพแวดล้อมของกระบือดำและกระบือเผือก

  • ไม่ระบุ

  •   ศักดิ์สงวน กอนันทา

  • บทความในวารสาร

  • http://www.dld.go.th/research-AHD/research/Webpage/2534/14(198).pdf

  • อังกฤษ

  • กระบือดำ;กระบือเผือก;ควาย;สรีรวิทยา;อุณหภูมิร่างกาย;อัตราการเต้นของหัวใจ;อัตราการหายใจ;ภูมิอากาศ;สิ่งแวดล้อม;ประเทศไทย

  • TB000025530004

  • [1] ศักดิ์สงวน กอนันทา (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University