ผลของการจัดการเพื่อลดระยะห่างของการให้ลูกตัวต่อไปของกระบือพื้นเมือง

รายละเอียด

 • ผลของการจัดการเพื่อลดระยะห่างของการให้ลูกตัวต่อไปของกระบือพื้นเมือง

 • ไม่ระบุ

 •   นิทัศน์ อ่อนหวาน
    อัญชลี ณ เชียงใหม่
    อรพิน เวชชบุษกร
    นิกร สางห้วยไพร

 • บทความในวารสาร

 • http://www.dld.go.th/research-AHD/research/Webpage/2533/15(205).pdf

 • ไทย

 • กระบือ;ควาย;พันธุ์พื้นเมือง;การให้อาหารสัตว์;การเสริมอาหาร;ระดับอาหารเสริม;ระยะการให้ลูก;อัตราการเจริญเติบโต;ประเทศไทย

 • TB000025530003

 • [1] นิทัศน์ อ่อนหวาน (กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง)
  [2] อัญชลี ณ เชียงใหม่ (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กลุ่มงานกระบือ)
  [3] อรพิน เวชชบุษกร (กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง)
  [4] นิกร สางห้วยไพร (กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University