อัตราการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของกระบือลูกผสมมูร่าห์พื้นเมืองที่เลี้ยงด้วยกากปาล์มเน้นเพื่อลดต้นทุนการผลิต

รายละเอียด

 • อัตราการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของกระบือลูกผสมมูร่าห์พื้นเมืองที่เลี้ยงด้วยกากปาล์มเน้นเพื่อลดต้นทุนการผลิต

 • ไม่ระบุ

 •   อัญชลี ณ เชียงใหม่
    ทองทวี ดีมะการ
    จิราวุฒิ เรือนวงค์

 • บทความในวารสาร

 • http://www.dld.go.th/research-AHD/research/Webpage/2531/3(20).pdf

 • ไทย

 • กระบือลูกผสม;ควาย;มูร่าห์;พันธุ์พื้นเมือง;การเลี้ยงสัตว์;การให้อาหารสัตว์;กากปาล์ม;ลดต้นทุนการผลิต;การแลกเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ;อัตราการเจริญเติบโต;คุณภาพซาก;การตรวจสอบเนื้อสัตว์;ประเทศไทย

 • TB000025530001

 • [1] อัญชลี ณ เชียงใหม่ (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กลุ่มงานกระบือ)
  [2] ทองทวี ดีมะการ (กรมปศุสัตว์ สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฏร์ธานี)
  [3] จิราวุฒิ เรือนวงค์ (กรมปศุสัตว์ สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฏร์ธานี)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University