การศึกษาประสิทธิภาพของเมล็ดสะแกนา (COMBRETUM QUADRANGULA REKURZ) ต่อพยาธิตัวกลมในลูกกระบือ

รายละเอียด

 • การศึกษาประสิทธิภาพของเมล็ดสะแกนา (COMBRETUM QUADRANGULA REKURZ) ต่อพยาธิตัวกลมในลูกกระบือ

 • ไม่ระบุ

 •   พีระพล อยู่สวัสดิ์
    สมพร ศรีรอด
    เปรม ชุนถนอม
    ทัศนีย์ ชมภูจันทร์

 • บทความในวารสาร

 • วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

 • ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 หน้า 201-206

 • http://kasetsartjournal.ku.ac.th/kuj_files/2010/A1008271307445761.pdf

 • ไทย

 • ลูกกระบือ;ลูกควาย;การกำจัด;พยาธิตัวกลม;เมล็ดสะแกนา;ประสิทธิภาพ;ประเทศไทย

 • TB000025520075

 • [1] พีระพล อยู่สวัสดิ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา)
  [2] สมพร ศรีรอด (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา)
  [3] เปรม ชุนถนอม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์)
  [4] ทัศนีย์ ชมภูจันทร์ (กรมปศุสัตว์ กองวิชาการ กลุ่มปาราสิตวิทยา)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University