การใช้ชุดตรวจสอบ non structural protein ชนิดต่างๆสำหรับตรวจแยกระหว่างสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนและสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย

รายละเอียด

 • การใช้ชุดตรวจสอบ non structural protein ชนิดต่างๆสำหรับตรวจแยกระหว่างสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนและสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย

 • ไม่ระบุ

 •   ดิลก อ้วนพรมมา
    ปณิธาน ทองทา

 • บทความในวารสาร

 • สัตวแพทยสาร

 • ปีที่ 55 ฉบับที่ 2 หน้า 21-30

 • ไทย

 • โค;วัว;กระบือ;ควาย;สุกร;หมู;ไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย;ชุดตรวจสอบ;สัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีน;สัตว์ที่ติดเชื้อ;แอนติบอดี;การตรวจ;ความจำเพาะ;ความไว;ประเทศไทย

 • TAB000125481268

 • TB000025510049

 • [1] ดิลก อ้วนพรมมา (กรมปศุสัตว์ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้)
  [2] ปณิธาน ทองทา (กรมปศุสัตว์ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University