การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักแม่กระบือช่วงตั้งท้องและหลังคลอด

รายละเอียด

 • การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักแม่กระบือช่วงตั้งท้องและหลังคลอด

 • ไม่ระบุ

 •   ผกาพรรณ บุณยะเวชชีวิน
    ทวีพร พูนดุสิต
    เกรียงศักดิ์ แก้วสมประสงค์
    จรัญ จันทลักขณา
    ศักดิ์สงวน กอนันทา

 • หนังสือ

 • กรุงเทพฯ

 • 20 แผ่น

 • กระบือ;ควาย;แม่กระบือ;การตั้งท้อง;การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก;ช่วงระยะเวลาการตั้งครรภ์;ระยะตั้งท้อง;ระยะหลังคลอด;ประเทศไทย

 • Buffaloes;Bubalus bubalis;Breeding stock;Pregnancy;Gestation period;Perinatal period;Weight;Pre-pregnancy;Post-pregnancy;Postpartum;Thailand

 • http://kukr.lib.ku.ac.th/Fulltext/KU0009229.pdf

 • TB000025520165

 • [1] ผกาพรรณ บุณยะเวชชีวิน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค)
  [2] ทวีพร พูนดุสิต (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค)
  [3] เกรียงศักดิ์ แก้วสมประสงค์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค)
  [4] จรัญ จันทลักขณา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค)
  [5] ศักดิ์สงวน กอนันทา (กรมปศุสัตว์ สำนักงานผู้เชี่ยวชาญพิเศษ)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University