ความก้าวหน้าทางพันธุกรรมของลักษณะน้ำหนักกระบือปลักกรมปศุสัตว์: ทะเบียนวิชาการเลขที่ 50(2)-0206-099

รายละเอียด

 • ความก้าวหน้าทางพันธุกรรมของลักษณะน้ำหนักกระบือปลักกรมปศุสัตว์: ทะเบียนวิชาการเลขที่ 50(2)-0206-099

 • ไม่ระบุ

 •   นิกร สางห้วยไพร
    เทอดศักดิ์ ชมชื่นจิตร์
    อัญชลี ณ เชียงใหม่

 • หนังสือ

 • 10 หน้า

 • กระบือปลัก;ควาย;พันธุกรรม;ความก้าวหน้าทางพันธุกรรม;น้ำหนัก

 • http://www.dld.go.th/research-AHD/research/Webpage/2549/50(2)-0206-099.pdf

 • TB000025520010

 • [1] นิกร สางห้วยไพร (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง)
  [2] เทอดศักดิ์ ชมชื่นจิตร์ (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง)
  [3] อัญชลี ณ เชียงใหม่ (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนากระบือ)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University