การเสริมอาหารข้นต่อสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของกระบือปลักแม่ลูกอ่อนและลูกกระบือ: ทะเบียนวิจัยเลขที่ 48(1) (33:13)-0406-061

รายละเอียด

 • การเสริมอาหารข้นต่อสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของกระบือปลักแม่ลูกอ่อนและลูกกระบือ: ทะเบียนวิจัยเลขที่ 48(1) (33:13)-0406-061

 • ไม่ระบุ

 •   ฉลองชัย ชุ่มชื่น
    โฆษิต เหลืองจรัสสุริยา
    อัญชลี ณ เชียงใหม่

 • หนังสือ

 • 13 หน้า

 • กระบือปลัก;ควาย;ลูกกระบือ;การเสริมอาหารข้น;อาหารข้น;สมรรถภาพการสืบพันธุ์;การเจริญเติบโต;ความสมบูรณ์พันธุ์

 • http://www.dld.go.th/research-AHD/research/Webpage/2549/48(1)(33-13)-0406-061.pdf

 • TB000025520009

 • [1] ฉลองชัย ชุ่มชื่น (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์)
  [2] โฆษิต เหลืองจรัสสุริยา (สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ)
  [3] อัญชลี ณ เชียงใหม่ (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนากระบือ)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University