ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อช่วงห่างการให้ลูก และอัตราการเจริญเติบโตก่อนหย่านมของลูกกระบือ: ทะเบียนวิชาการเลขที่ 50(2)-0206-185

รายละเอียด

 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อช่วงห่างการให้ลูก และอัตราการเจริญเติบโตก่อนหย่านมของลูกกระบือ: ทะเบียนวิชาการเลขที่ 50(2)-0206-185

 • ไม่ระบุ

 •   โฆษิต เหลืองจรัสสุริยา
    ฉลองชัย ชุ่มชื่น
    อัญชลี ณ เชียงใหม่

 • หนังสือ

 • 14 หน้า

 • กระบือปลัก;ควาย;ลูกกระบือ;ช่วงห่างการให้ลูก;อัตราการเจริญเติบโต

 • http://www.dld.go.th/research-AHD/research/Webpage/2550/50(2)-0206-185.pdf

 • TB000025520006

 • [1] โฆษิต เหลืองจรัสสุริยา (สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ)
  [2] ฉลองชัย ชุ่มชื่น (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์)
  [3] อัญชลี ณ เชียงใหม่ (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนากระบือ)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University