การศึกษาอัตราปุ๋ยและวิธีการใส่ปุ๋ยมูลกระบือที่มีต่อผลผลิตของหญ้ารูซี่

รายละเอียด

 • การศึกษาอัตราปุ๋ยและวิธีการใส่ปุ๋ยมูลกระบือที่มีต่อผลผลิตของหญ้ารูซี่

 • ไม่ระบุ

 •   โฆษิต เหลืองจรัสสุริยา
    ฉลองชัย ชุ่มชื่น
    อัญชลี ณ เชียงใหม่

 • หนังสือ

 • 15 หน้า

 • กระบือ;ควาย;มูลกระบือ;หญ้ารูซี่;ผลผลิต;ปุ๋ย;การใส่ปุ๋ย;พืชอาหารสัตว์

 • http://www.dld.go.th/research-AHD/research/Webpage/2550/50(2)-0206-204.pdf

 • TB000025520004

 • [1] โฆษิต เหลืองจรัสสุริยา (สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ)
  [2] ฉลองชัย ชุ่มชื่น (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์)
  [3] อัญชลี ณ เชียงใหม่ (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนากระบือ)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University