สภาพการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช: ทะเบียนผลงานวิชาการเลขที่ 50(2)-0506-183

รายละเอียด

 • สภาพการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช: ทะเบียนผลงานวิชาการเลขที่ 50(2)-0506-183

 • ไม่ระบุ

 •   นิยดา พันธ์สวัสดิ์
    สมหมาย คล้ายบ้านใหม่
    พิจิตรา เหลาทอน

 • หนังสือ

 • กระบือ;ควาย;การเลี้ยง;เกษตรกร;สภาพสังคม;เศรษฐกิจ;จ.นครศรีธรรมราช

 • http://www.dld.go.th/research-AHD/research/Webpage/2550/50(2)-0506-183.pdf

 • TB000025520002

 • [1] นิยดา พันธ์สวัสดิ์ (สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช)
  [2] สมหมาย คล้ายบ้านใหม่ (สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช)
  [3] พิจิตรา เหลาทอน (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University