งานวิจัยด้านการผลิตและการใช้แรงงานกระบือ

รายละเอียด

 • งานวิจัยด้านการผลิตและการใช้แรงงานกระบือ

 • 2540

 •   ผกาพรรณ บุณยะเวชชีวิน

 • หนังสือ

 • กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์

 • กรุงเทพฯ

 • 10 แผ่น

 • A50-วิจัยเกษตร

 • L01-การผลิตสัตว์

 • WATER BUFFALOES;PRODUCTION;LABOUR PRODUCTIVITY;WASTES;PRODUCTS;RESEARCH PROJECTS;

 • กระบือ;งานวิจัย;การผลิต;การใช้แรงงาน;การผลิตสิ่งขับถ่าย;ประสิทธิภาพการผลิต

 • TAB421651

 • TB000025500030

 • [1] ผกาพรรณ บุณยะเวชชีวิน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค)

 • [1] Pakapun Bunyavejchewin (Kasetsart Univ., Bangkok (Thailand). Suwanvajokkasikij.Inst. Buffalo and Beef Production Research and Development Center)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University