รายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและการตรวจหาเครื่องหมายทางพันธุกรรมที่จำเพาะต่อความสมบูรณ์พันธุ์ในกระบือพื้นเมืองไทยด้วยเทคนิค AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism)

รายละเอียด

 • รายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและการตรวจหาเครื่องหมายทางพันธุกรรมที่จำเพาะต่อความสมบูรณ์พันธุ์ในกระบือพื้นเมืองไทยด้วยเทคนิค AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism)

 • ไม่ระบุ

 •   อัญชลี ณ เชียงใหม่
    สุนทร อิ่มวัฒนา
    ประภัสสร วุฒิปราณี

 • หนังสือ

 • กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ

 • กรุงเทพฯ

 • กระบือพื้นเมือง;ควายพื้นเมือง;ความหลากหลายทางพันธุกรรม;เครื่องหมายทางพันธุกรรม;ความสมบูรณ์พันธุ์;การคัดเลือกดีเอ็นเอ

 • TB000025490006

 • [1] อัญชลี ณ เชียงใหม่ (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ)
  [2] สุนทร อิ่มวัฒนา (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ)
  [3] ประภัสสร วุฒิปราณี (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University