การใช้จุลินทรีย์เป็นอาวุธชีวภาพและแนวทางการป้องกัน

รายละเอียด

 • การใช้จุลินทรีย์เป็นอาวุธชีวภาพและแนวทางการป้องกัน

 • รายงานสัมมนาเรื่อง อนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพกับประเทศไทย

 • 2544

 •   เฉลิมศึก ยุคล, หม่อมเจ้า
    จริยา ชมวารินทร์
    สมคิด ดิสถาพร
    ประยูร กุนาศล
    อุษุมา กู้เกียรตินันท์
    นเรศ ดำรงชัย

  เพิ่มเติม

 • บทความในหนังสือ

 • 974-229-110-1

 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ

 • อนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพกับประเทศไทย

 • กรุงเทพฯ

 • 3 เม.ย. 2544

 • กรุงเทพฯ

 • 120 หน้า

 • ไทย

 • H20-โรคพืช

 • L73-โรคสัตว์

 • สิ่งที่นำมาใช้ในการควบคุมโดยชีววิธี;จุลินทรีย์;โรคพืช;โรคของสัตว์;

 • Biological control agents;Microorganisms;Plant diseases;Animal diseases;

 • อาวุธชีวภาพ;จุลินทรีย์;เชื้อโรค;โรคพืช;โรคสัตว์;อันตราย;การป้องกัน

 • Biological weapons

 • TAB000025472134

 • [1] เฉลิมศึก ยุคล, หม่อมเจ้า (กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก แผนกวิชารังสีและนิวเคลียร์)
  [2] จริยา ชมวารินทร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์)
  [3] สมคิด ดิสถาพร (กรมวิชาการเกษตร)
  [4] ประยูร กุนาศล (กรมควบคุมโรคติดต่อ)
  [5] อุษุมา กู้เกียรตินันท์ (กรมปศุสัตว์)
  [6] นเรศ ดำรงชัย (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University