การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม: การใช้เครือข่ายแบบอีโก้เซนทริกเพื่อประเมินการแพร่กระจายโรคไข้หวัดนกของการเลี้ยงไก่หลังบ้านในจังหวัดราชบุรี

รายละเอียด

 • การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม: การใช้เครือข่ายแบบอีโก้เซนทริกเพื่อประเมินการแพร่กระจายโรคไข้หวัดนกของการเลี้ยงไก่หลังบ้านในจังหวัดราชบุรี

 • Social network analysis: A use of ego-centric network for evaluation of the avian influenza disease spreading in backyard chicken farming in Ratchaburi province

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาสัตวแพทยศาสตร์

 • Proceedings of 48th Kasetsart University Annual Conference: Veterinary Medicine

 • 2553

 •   ชัยเทพ พูลเขตต์
    สุกัญญา ทองรัตน์สกุล
    สุวิชา เกษมสุวรรณ
    ธานีรัตน์ สานติวัตร
    จำลอง วรศรี
    ทวีศักดิ์ ส่งเสริม
    ธีระ รักความสุข

  เพิ่มเติม

 • บทความในหนังสือ

 • 978-616-7262-33-8

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

 • กรุงเทพฯ

 • 3-5 ก.พ. 2553

 • กรุงเทพฯ

 • 295 หน้า

 • ไทย

 • L73-โรคสัตว์

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • ไก่;Avian influenzavirus;สภาวะการเกิดโรค;ระบบการทำฟาร์ม;การมีส่วนร่วมทางสังคม;วิธีทางสถิติ;ประเทศไทย;

 • Chickens;Avian influenzavirus;Morbidity;Farming systems;Social participation;Statistical methods;Thailand;

 • ไก่;โรคไข้หวัดนก;การแพร่กระจาย;การเลี้ยง;เครือข่ายแบบอีโก้เซนทริก;เครือข่ายทางสังคม;จ.ราชบุรี

 • Backyard chicken;Avian influenza disease;Morbidity;Spreading;Farming;Eco-centric network;Social network;Analysis

 • KC4803003

 • [1] ชัยเทพ พูลเขตต์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์และการบริการวินิจฉัย)
  [2] สุกัญญา ทองรัตน์สกุล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์และการบริการวินิจฉัย)
  [3] สุวิชา เกษมสุวรรณ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์และการบริการวินิจฉัย)
  [4] ธานีรัตน์ สานติวัตร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์)
  [5] จำลอง วรศรี (กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี)
  [6] ทวีศักดิ์ ส่งเสริม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา)
  [7] ธีระ รักความสุข (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า)

  เพิ่มเติม

 • [1] Chaithep Poolkhet (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Veterinary Medicine. Department of Veterinary Public Health and Diagnostic Services)
  [2] Sukanya Thongratsakul (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Veterinary Medicine. Department of Veterinary Public Health and Diagnostic Services)
  [3] Suwicha Kasemsuwan (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Veterinary Medicine. Department of Veterinary Public Health and Diagnostic Services)
  [4] Thaneerat Santiwatr (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Veterinary Medicine. Department of Farm Resources and Production Medicine)
  [5] Jumlong Worasri (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Ratchaburi Provincial Livestock Office)
  [6] Thaweesak Songserm (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Veterinary Medicine. Department of Pathology)
  [7] Theera Rukkwamsuk (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Veterinary Medicine. Department of Large Animals and Wildlife Clinical Sciences)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University